ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ปรับตำแหน่งของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี จากกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Director and President & CEO) เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Group CEO)
 2. แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ (President & Group COO) 2 ท่าน ซึ่งจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย (President and Group COO – Thailand) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม
 • นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ (President and Group COO – International) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด การเงินและการบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม
 1. แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ
  วิเชียรสรรค์ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร

โดยนายอวยชัย ตันทโอภาส จะส่งต่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทยให้แก่นายโฆษิต
สุขสิงห์ ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมของดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ จะถูกทดแทนโดยการทำงานตามโครงสร้างองค์กร

จากรายละเอียดข้างต้น รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะประกอบด้วย

 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1
 3. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
 4. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3
 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4
 6. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 5
 7. นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง
 8. นายโฆษิต สุขสิงห์
 9. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
 10. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
 11. นางต้องใจ ธนะชานันท์
 12. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
 13. ดร. เอกพล ณ สงขลา
 14. นางนันทิกา นิลวรสกุล
 15. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ

 • พัฒนากลุ่มบริษัทไทยเบฟสู่ความเป็นสถาบัน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้บริหารมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 • ต่อยอดความแข็งแกร่งในการบริหารงานในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 และปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤตการณ์โควิด-19
 • เสริมสร้างการผสานพลังและประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดหลัก (ไทย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์) ควบคู่ไปกับโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจ (Product Group) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในตลาดใหม่ เพื่อขยายการเติบโตของตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทในระดับภูมิภาค สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยเบฟจะยังคงขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้การนำทัพของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

You cannot copy content of this page